Công tác tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiến tiến giai đoạn 2022 - 2025

Thứ Tư, 08/02/2023 - 08:31 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải vừa ban hành văn bản hướng dẫn công tác tuyên truyền và nhân rộng gương điển hình tiến tiến giai đoạn 2022 - 2025.

Theo đó, nhằm quán triệt, triển khai kịp thời chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng với trọng tâm là phát hiện, tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng điển hình tiến tiến, vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành Giao thông vận tải, Bộ GTVT yêu cầu  trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải chủ động, tích cực phát hiện, xây dựng, lựa chọn những điển hình tiên tiến và hình thức tuyên truyền phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị và gắn với các ngày lễ, kỷ niệm trọng đại của đất nước, của ngành giao thông vận tải, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.

 

Đồng thời phát huy vai trò của các cơ quan thông tin, báo chí và truyền thông trong việc phát hiện, tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến.

 

Thông qua các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát hiện các điển hình tiên tiến để bồi dưỡng, nhân rộng, đảm bảo bám sát cơ sở, phát hiện và tôn vinh kịp thời.

 

Các cơ quan, đơn vị xây dựng tiêu chí cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả và thường xuyên tổ chức tôn vinh, giới thiệu, thi đua cùng điển hình tiên tiến bằng nhiều hình thức phù hợp, đa dạng, gắn thi đua với thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao…/.