Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng Bộ Giao thông vận tải năm 2023

Thứ Hai, 30/01/2023 - 13:58 GMT+7

Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) vừa ban hành Kế hoạch phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023.

Theo đó, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023 là triển khai các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực, góp phần nâng cao nhận thức, sự quan tâm, hiểu biết đối với công tác chuyển đổi số trong ngành giao thông vận tải. Chủ động tìm kiếm những sáng kiến, cách làm, mô hình điển hình, hiệu quả về chuyển đổi số trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải để thực hiện tuyên truyền, phổ biến, nhân rộng.

 

Tổ chức các hội thảo tuyên truyền, phổ biến thông tin, nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc Bộ Giao thông vận tải về Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Rà soát, bổ sung hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế chính sách nhằm tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng tại Bộ Giao thông vận tải.

Xây dựng, ban hành các quy định hướng dẫn về thu thập, xử lý, tổng hợp thông tin hỗ trợ quản lý, điều hành tại các cấp quản lý của ngành giao thông vận tải nhằm triển khai Nghị định số 47/2020/NĐ-CP của Chính phủ về kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

 

Đối với hạ tầng số, trong năm 2023 nâng cấp, mở rộng hạ tầng công nghệ thông tin; hoàn thiện nền tảng công nghệ số và các dịch vụ tích hợp, chia sẻ dùng chung; xây dựng kho dữ liệu dùng chung của Bộ Giao thông vận tải và tiếp tục nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị.
Đối với dữ liệu số, sẽ tiếp tục triển khai xây dựng các bộ cơ sở dữ liệu nền tảng dùng chung của Bộ, gồm: kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải; xây dựng Trung tâm điều hành thông tin (IOC) và các hệ thống ứng dụng phục vụ chỉ đạo điều hành, tác nghiệp trên môi trường số của Bộ Giao thông vận tải; thực hiện chỉnh lý, số hóa hồ sơ, tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành các lĩnh vực quản lý trong ngành giao thông vận tải. 

Ngoài ra, trong năm 2023, Bộ GTVT cũng tập trung công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số cho các lãnh đạo và cán bộ của các cơ quan, đơn vị để khai thác sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu trong các hoạt động của đơn vị;  phát triển, đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên trách về ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan thuộc Bộ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ thông tin.


Trong lĩnh vực bảo đảm an toàn thông tin, trong năm 2023 duy trì thực hiện kiểm tra đánh giá, thường xuyên diễn tập ứng cứu sự cố về an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của cơ quan nhà nước. Đồng thời triển khai các phương án bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin, phục vụ chuyển đổi số./.