Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021.

Thứ Sáu, 09/12/2022 - 08:29 GMT+7

Báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021:

-Công văn số 6122/CHK-TC ngày 05/12/2022 về việc báo cáo tình hình thực hiện công khai quyết toán NSNN năm 2021.

-Quyết định số 2478/QĐ-CHK ngày 09/11/2022 của Cục HKVN về công khai số liệu quyết toán NSNN năm 2021

-Mẫu biểu số 4

Thuyết minh số liệu công khai