THÔNG BÁO Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Năm, 10/11/2022 - 14:59 GMT+7

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

               _____________

 

Hà Nội, ngày  09 tháng 11 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021 của

Cục Hàng không Việt Nam

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ  chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 

Căn cứ Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

 

Căn cứ Quyết định số 1055/QĐ-BGTVT ngày 31/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2606/QĐ-BGTVT ngày 07/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Hàng không Việt Nam;

 

Căn cứ Thông báo số 447/TB-BGTVT ngày 19/10/2022 của Bộ Giao thông  vận tải về việc thông báo thẩm định quyết toán ngân sách năm 2021 của Cục  Hàng không Việt Nam;

 

Cục Hàng không Việt Nam công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021. Chi tiết, xem tại đây./.