THÔNG BÁO Công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Tư, 09/11/2022 - 13:37 GMT+7

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

               _____________

 

Hà Nội, ngày  09 tháng 11 năm 2022

 

 

THÔNG BÁO

Công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 của

Cục Hàng không Việt Nam

 

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ  quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

 

Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 

Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày  15/6/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về công khai ngân sách đối với  đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;

 

Căn cứ công văn số 10150/BGTVT-TC ngày 07/9/2017 của Bộ Giao thông vận tải về việc công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước 2015,

 

Cục Hàng không Việt Nam công bố công khai Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022. Chi tiết, xem tại đây./.