Lấy ý kiến dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai.

Thứ Sáu, 12/08/2022 - 21:28 GMT+7

Nội dung chi tiết Dự thảo Tờ trình và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dữ liệu mở của cơ quan nhà nước ưu tiên triển khai, xem tại đây./