Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình và CSDL nền địa lý quốc gia

Thứ Hai, 25/07/2022 - 15:45 GMT+7

Lấy ý kiến dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ đia hình quốc gia tỉ lệ 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000

Lấy ý kiến về Dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nền địa lý quốc gia, tỷ lệ 1:2.000; 1:5.000; 1:10.000