Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Thứ Sáu, 27/05/2022 - 08:22 GMT+7

Bộ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Chỉ thị về Nâng cao chất lượng, đảm bảo tiến độ và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông của Bộ GTVT.

Theo đó, để nâng cao chất lượng và siết chặt kỷ cương, trách nhiệm, phòng ngừa tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong công tác quản lý đầu tư xây dựng, khắc phục những hạn chế trong thời gian qua, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về xây dựng, đấu thầu, đồng thời tăng cường công tác quản lý chất lượng, đẩy nhanh tiến độ thi công, tiến độ giải ngân, Bộ trưởng Bộ GTVT yêu cầu các Chủ đầu tư/ban QLDA khẩn trương rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự đảm bảo chuyên nghiệp hơn, nâng cao năng lực điều hành, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý đầu tư xây dựng, quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm giữa các bộ phận, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của chủ đầu tư và nhiệm vụ được Bộ GTVT phân cấp, ủy quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Người đứng đầu Chủ đầu tư/Ban QLDA chịu trách nhiệm trước pháp luật và Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.


(Ảnh minh họa)

Ngay sau khi được giao nhiệm vụ quản lý các chương trình/dự án, căn cứ nội dung, hình thức, quy mô, địa điểm đầu tư, tính chất kỹ thuật, nguồn vốn, yêu cầu về thời gian triển khai, hoàn thành, có trách nhiệm xây dựng kế hoạch tổng thể, chi tiết cho từng chương trình/dự án, từ giai đoạn chuẩn bị dự án đến giai đoạn thực hiện dự án và giai đoạn kết thúc xây dựng.

Kế hoạch thực hiện phải gắn với kế hoạch giải ngân, bảo đảm tính khả thi, phù hợp với tiến độ yêu cầu, có dự phòng cho các yếu tố bất lợi như điều kiện thời tiết, tiến độ giải phóng mặt bằng vv..; tổ chức triển khai thực hiện chương trình/dự án đảm bảo tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật, bám sát, theo dõi việc triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành theo đúng kế hoạch đã đề ra.

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các chủ đầu tư/ban quản lý dự án và các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan tổ chức thực hiện nghiêm các quy định hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng và các nội dung của Chỉ thị này. Nội dung chi tiết xem tại đây./.