Tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2022

Thứ Tư, 25/05/2022 - 08:05 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản báo cáo Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) về tình hình triển khai thực hiện Chỉ số cải thiện chất lượng các quy định của pháp luật trong 06 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, công tác xây dựng, thẩm định, góp ý kiến, giải trình các văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) do Cục Hàng không Việt Nam ( Cục HKVN) soạn thảo nhằm nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật đã được thể chế hóa bằng Quy chế của Cục HKVN.

 

Tập thể lãnh đạo Cục HKVN tập trung lãnh đạo việc xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách đáp ứng việc triển khai các nghĩa vụ của quốc gia thành viên ICAO. Việc đôn đốc, theo dõi tiến độ, chất lượng xây dựng văn bản QPPL đã được thực hiện thường xuyên tại các Hội nghị giao ban Tuần. Các quan điểm chính sách trong quá trình soạn thảo được nghiên cứu, thảo luận kỹ lưỡng và tuân thủ quy trình lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.


Cấp trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm và trực tiếp chỉ đạo công tác nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp để thực hiện tốt kế hoạch công tác xây dựng pháp luật; phân công trách nhiệm cụ thể đến từng công chức; khuyến khích, động viên, khen thưởng công chức có thành tích trong công tác xây dựng pháp luật, chính sách.Trên cơ sở Chương trình xây dựng văn bản QPPL hàng năm của Bộ GTVT, Cục HKVN luôn chủ động xây dựng và ban hành các chương trình xây dựng văn bản QPPL chi tiết của Cục để làm tiền đề, căn cứ cho công tác xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong lĩnh vực hàng không dân dụng.


 
(Ảnh minh họa).

Việc lập đề nghị xây dựng văn bản QPPL 6 tháng đầu năm 2022 được Cục HKVN tuân thủ đúng quy định từ bước lập đề nghị của các đơn vị chuyên môn đến bước thẩm định của tổ chức pháp chế và thủ tục lấy ý kiến của Lãnh đạo Cục phụ trách.


Theo đó, trong 6 tháng đầu năm 2022, Cục HKVN đã hoàn thành và trình Bộ GTVT 01 đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng; 06 đề nghị xây dựng các thông tư của Bộ trưởng Bộ GTVT. Các đề nghị xây dựng văn bản QPPL nêu trên đã được Bộ GTVT chấp thuận, đưa vào kế hoạch Chương trình và bổ sung Chương trình xây dựng văn bản QPPL của Bộ GTVT 6 tháng đầu năm 2022.


Trong công tác xây dựng, ban hành, rà soát văn bản quy phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, Cục HKVN đã chủ trì soạn thảo, trình Bộ GTVT để Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành 04 thông tư; rà soát và báo cáo Bộ GTVT các tồn tại, vướng mắc cũng như đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật liên quan tới lĩnh vực hàng không dân dụng.


Về công tác kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật, Cục HKVN thực hiện việc tự kiểm tra văn bản QPPL theo nhiệm vụ được Bộ giao. Kết quả 6 tháng đầu năm 2022 cho thấy, các văn bản QPPL trong lĩnh vực hàng không dân dụng không có nội dung trái pháp luật; không có nội dung mâu thuẫn hoặc chồng chéo với các văn bản QPPL khác trong hệ thống pháp luật chung./.