Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải

Thứ Ba, 21/12/2021 - 13:58 GMT+7

Bộ GTVT vừa ban hành Quy chế quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải

Theo đó, Đối tượng áp dụng Quy chế này áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp, khai thác thông tin dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải.

 

Hệ  thống  thông  tin báo cáo Bộ Giao  thông vận  tải có địa chỉ  truy cập tại: http://baocao.mt.gov.vn với một số tính năng chủ yếu như sau: quản lý danh mục cơ quan, đơn vị; quản lý danh mục báo cáo; quản lý người dùng; giao báo cáo; nhập báo cáo; duyệt báo cáo; theo dõi trạng thái báo cáo; các tiện ích hỗ trợ.  Các  tính năng của Hệ  thống  thông  tin báo cáo Bộ Giao  thông vận  tải tuân  thủ  theo  các  quy  định  của  Văn  phòng  Chính  phủ  và  Bộ  Thông  tin  và Truyền thông… 

 

Việc quản lý, vận hành, khai thác Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải phải tuân thủ các quy định của pháp luật về công nghệ thông tin, quản lý thông tin trên môi trường mạng, các quy định của Bộ Giao thông vận tải cũng như các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải phải đảm bảo liên thông, kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ và có khả năng tích hợp với Hệ thống thông tin báo cáo của các bộ, ngành, địa phương khác; có khả năng chia sẻ, tích hợp dữ liệu với các Hệ thống thông tin khác, đảm bảo tuân thủ Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, Kiến trúc Chính phủ điện tử Bộ GTVT và các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về an toàn thông tin, cấu trúc thông điệp dữ liệu trao đổi giữa các hệ thống thông tin an toàn thông tin và vận hành liên tục 24 giờ trong tất cả các ngày trên mạng internet.

 

 

Các tổ chức, cá nhân theo quy định tại Quy chế này được cấp tài khoản để truy cập, cung cấp và khai thác dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Tài khoản truy cập Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải do đơn vị quản lý vận hành cấp; đối tượng được cấp tài khoản là đơn vị theo quy định tại Điều 2 của Quy chế này. Mỗi đơn vị được cấp 02 tài khoản gồm: tài khoản tổng hợp báo cáo và tài khoản duyệt, gửi báo cáo.

Các tổ chức, cá nhân được cấp tài khoản truy cập hệ thống có trách nhiệm quản lý, sử dụng tài khoản đúng mục đích; đảm bảo bảo mật thông tin tài khoản sau khi tiếp nhận.


Theo Quy chế, các  tổ  chức, cá nhân được giao  tổng hợp báo  cáo  có  trách nhiệm cập nhập dữ  liệu hoặc giao và  tổng hợp báo cáo  từ các đơn vị khác  trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải. Việc giao báo cáo cho đơn vị phải tuân thủ các quy định về chế độ báo cáo hoặc theo chức năng quản lý nhà nước; thời gian giao báo cáo tối thiểu trước 72 giờ trước thời hạn gửi báo cáo được quy định tại quy chế này (trừ các báo cáo đột xuất). 

Cơ quan, đơn vị được giao nhập báo cáo có  trách nhiệm cập nhật và gửi dữ liệu được giao trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải. 

 

Dữ liệu trên Hệ thống thông tin báo cáo Bộ Giao thông vận tải là thông tin chính thống, có giá trị pháp lý phục vụ công tác quản lý nhà nước của Bộ và các cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị có quyền khai thác dữ liệu trên hệ thống theo phân định quyền hạn, trách nhiệm cụ thể của các đơn vị.   Dữ liệu hệ thống chỉ được khai thác, sử dụng vào mục đích công vụ; các cơ quan, đơn vị sử dụng dữ liệu từ hệ thống phải trích dẫn đầy đủ, chính xác số liệu từ hệ thống, nguồn số liệu. 

 

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày 16/12/2021. Nội dung chi tiết, xem tại đây./.