Phê duyệt Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Vinh, Đà Nẵng

Thứ Hai, 08/11/2021 - 08:03 GMT+7

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Sơn vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không cảng hàng không quốc tế Vinh và Đà Nẵng.

Theo đó, các thông số về hạ tầng, lưu lượng hành khách, công suất khai thác, danh sách các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ, danh sách các hãng hàng không hoạt động tại Cảng hàng không quốc tế Vinh và Đà Nẵng trong chương trình an ninh hàng không này có giá trị tham khảo tại thời điểm phê duyệt để xác lập định mức quân số lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, thiết bị an ninh hàng không và phương án kiểm soát an ninh hàng không các khu vực tại cảng hàng không.

 

Định kỳ trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Cảng hàng không quốc tế Vinh và Đà Nẵng phải đánh giá sự phù hợp của chương trình an ninh hàng không để đề xuất sửa đổi, bổ sung nếu cần. Trường hợp nếu có thay đổi điều kiện khai thác, tăng, giảm lưu lượng hành khách và các thay đổi khác ảnh hưởng đến phương án kiểm soát an ninh hàng không, các Cảng hàng không quốc tế phải đánh giá và đề xuất sửa đổi, bổ sung kịp thời.

 
(Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng)


Cục giao Cảng hàng không quốc tế Vinh, Đà Nẵng có trách nhiệm cung cấp nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị theo danh mục phân phối tài liệu trong Chương trình an ninh hàng không. Đồng thời đảm bảo đủ nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung đã được phê duyệt. Đối với các yêu cầu, tiêu chuẩn về quân số, trang thiết bị, hạ tầng cần bổ sung, yêu cầu hai cảng hàng không quốc tế nêu trên hoàn thành theo lộ trình thời gian từ năm 2021 đến 2025.

 

Cục cũng giao Cảng vụ hàng không miền Bắc và  miền Trung có trách nhiệm tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình an ninh hàng không tại Cảng; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho người được bổ nhiệm giám sát viên an ninh hàng không tại Cảng giám sát việc thực hiện chương trình an ninh hàng không; định kỳ 6 tháng đánh giá tính hiệu quả của Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không quốc tế Vinh và Đà Nẵng, đồng thời báo cáo Cục Hàng không Việt Nam./.