Công tác cải cách hành chính năm 2021 tại Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Tư, 03/11/2021 - 14:47 GMT+7

Kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC) nhà nước trong lĩnh vực HKDD năm 2021 đã đạt được một số kết quả nhất định.

Trong công tác chỉ đạo điều hành cải cách hành chính (CCHC), Cục Hàng không Việt Nam (Cục HKVN) đã ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch CCHC năm 2021 (Quyết định số 2695/QĐ-CHK ngày 30/12/2020) xác định mục tiêu chung của CCHC trong lĩnh vực GTVT của năm 2021; mục tiêu và nhiệm vụ cụ thể đối với từng lĩnh vực CCHC, đồng thời Kế hoạch cũng quy định những “sản phẩm”, công việc, hoạt động cụ thể gắn với mỗi nhiệm vụ được giao và quy định tiến độ thực hiện, phân công cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp cụ thể. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Chương trình, Kế hoạch liên quan, triển khai rà soát và lập phương án đơn giản hóa trình Bộ GTVT xem xét tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt phương án đơn giản hóa điều kiện kinh doanh lĩnh vực hàng không dân dụng.

 

Trong công tác cải cách thể chế, căn cứ vào Chương trình xây dựng VBQPPL của Bộ GTVT, Cục HKVN đã ban hành Chương trình xây dựng văn bản QPPL của Cục HKVN năm 2021 tại Quyết định số 176/QĐ-CHK ngày 15/01/2021, trong đó quy định cụ thể đơn vị chủ trì xây dựng, thời gian hoàn thành.

 

Trong công tác cải cách thủ tục hành chính và cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Cục HKVN đã ban hành và tổ chức triển khai Kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021 tại Quyết định số 169/QĐ-CHK ngày 15/01/2021. Ngoài ra, Cục HKVN thường xuyên rà soát, cập nhật và công khai TTHC lĩnh vực HKDD trên Bảng thông tin tại trụ sở Cục HKVN bảo đảm theo quy định để người dân, doanh nghiệp tra cứu thực hiện. Trong 9 tháng đầu năm 2021, Cục đã trình Bộ GTVT công bố 25 TTHC (trong đó sửa đổi 21 TTHC và thêm mới 04 TTHC).

 

Công tác cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực hàng không được tích hợp trên cổng Dịch vụ công của Bộ GTVT tại địa chỉ https://dichvucong.mt.gov.vn/ cung cấp 96 thủ tục hành chính (TTHC) từ dịch vụ công mức độ 2 trở lên, trong đó có 25 thủ tục hành chính ở dịch vụ công mức độ 3 và 28 thủ tục hành chính ở dịch vụ công mức độ 4.

Cục HKVN đã hoàn thành xây dựng quy trình điện tử cho 46 TTHC từ Dịch vụ công mức độ 2 và 3 lên mức độ 4 theo đúng Quyết định 1085/QĐ-BGTVT ngày 16/6/2021. Ngoài ra, Cục HKVN đã thực hiện tiếp nhận và trả kết quả đối với 100% TTHC tại Bộ phận Một cửa và đã ký Thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty bưu điện Việt Nam (VNPost) về việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích trong tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không…

 

Về công tác cải cách tổ chức bộ máy, trong thời gian quan, Cục HKVN đã triển khai nghiêm túc việc sắp xếp tổ chức bộ máy của Cục và các đơn vị trực thuộc đảm bảo tinh gọn, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị góp phần tích cực trong việc thực hiện chức năng quản lý nhà nước về HKDD. Bên cạnh đó Cục HKVN cũng thường xuyên rà soát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy; đảm bảo các cơ quan, đơn vị đều có chức năng, nhiệm vụ, không chồng chéo chức năng, nhiệm vụ với các cơ quan, đơn vị khác.


Để đổi mới phương thức làm việc truyền thống sang phương thức làm việc trực tuyến, sử dụng nền tảng số tích hợp các chức năng của văn phòng điện tử, Cục đã triển khai nhiều ứng dụng chuyên ngành phục vụ công tác quản lý nhà nước của đơn vị.

 

Hiện nay, Cục đang duy trì sử dụng hệ thống phần mềm văn phòng điện tử trong quy trình xử lý công việc và xử lý văn bản đi/đến. Hệ thống quản lý văn bản của Cục đã kết nối liên thông với trục quản lý văn bản của Bộ GTVT và liên thông với các đơn vị cấp 2,3; thực hiện 100% công việc trên môi trường điện tử (trừ các văn bản mật theo quy định); thực hiện việc ký số cá nhân và chứng thư số cơ quan trên hệ thống văn bản đối với các văn bản nội bộ và văn bản phát ra ngoài từ ngày 01/6/2021 (100%). 

Hệ thống kết nối đường truyền họp trực tuyến được thực hiện và duy trì thường xuyên để phục vụ các cuộc họp giao ban trực tuyến giữa Bộ GTVT, Cục HKVN và các đơn vị trong ngành hàng không đã tạo hiệu quả, nhanh chóng, thuận tiện, góp phần rút ngắn thời gian, tiết kiệm chi phí đi lại của nhà nước, đặc biệt trong giai đoạn phòng, chống dịch bệnh Covid-19….


Với mục tiêu nâng cao nhận thức về chuyển đổi số một cách sâu rộng đưa chuyển đổi số trở thành thành phần hữu cơ trong mọi hoạt động quản lý của Cục HKVN, Cục đang đồng hành trong Chương trình chuyển đổi số với tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giao thông vận tải hàng không. Đồng thời phát triển Chính phủ số theo hướng xây dựng cơ sở dữ liệu cho mọi hoạt động nghiệp vụ, sử dụng dữ liệu số cho việc tự động hoá ra quyết định và hỗ trợ ra quyết định; tập trung xây dựng hệ thống phục vụ người dân và doanh nghiệp theo hướng cải cách hành chính, tạo thuận lợi và giảm chi phí, nguồn lực xã hội.

Hiện nay Cục HKVN đang triển khai xây dựng, ban hành mô hình tổng thể hệ thống công nghệ thông tin để làm cơ sở triển khai các hệ thống thành phần. Sau khi ban hành mô hình tổng thể, Cục HKVN sẽ xây dựng, ban hành chi tiết kế hoạch triển khai Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số ngành hàng không trong thời gian tới để phục vụ chuyển đổi số ngành hàng không…