Thông báo Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Hai, 18/10/2021 - 13:58 GMT+7

     BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM

 

 

Thông báo

Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

 

Hội đồng tuyển dụng công chức năm 2021 Cục Hàng không Việt Nam vừa Phê duyệt Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2021.

 

Danh mục tài liệu gồm tài liệu chuyên môn nghiệp vụ chuyên ngành và tài liệu ôn tập chuyên môn kiến thức chung.

 

Nội dung chi tiết được đính kèm :

- Quyết định số 1717/QĐ-HĐTD ngày 13/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng phê duyệt Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục HKVN;

- Tài liệu tham khảo về  Phụ ước hàng không quốc tế; 

- Tài liệu văn bản liên quan khác;

- Quyết định số 1743/QĐ-HĐTD ngày 19/10/2021 của Hội đồng tuyển dụng phê duyệt bổ sung Danh mục tài liệu tham khảo kỳ thi tuyển công chức năm 2021 của Cục HKVN.


CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM