Công bố Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Ba, 15/06/2021 - 07:38 GMT+7

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đinh Việt Thắng vừa ký quyết định ban hành Mục tiêu chất lượng năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam

Theo đó, để phù hợp với yêu cầu của Hệ thống quản lý chất lượng TCVN  ISO 9001-2015, mục tiêu chất lượng năm 2021 của Cục Hàng không Việt Nam bao gồm:

Tiếp tục duy trì, cải tiến có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam TCVN  ISO 9001:2015 tại cơ quan Cục Hàng không Việt Nam.

Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua hệ thống một cửa điện tử tại http://motcua.mt.gov.vn; thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính.

Phấn đấu 100% thủ tục hành chính thuộc khối cơ quan Cục thực hiện được công khai, minh bạch và giải quyết đúng thời hạn quy định; tài liệu, hồ sơ liên quan đến các quy trình giải quyết thủ tục hành chính thường xuyên được cập nhật, sắp xếp theo trình tự, có danh mục tài liệu, danh mục hồ sơ theo đúng quy định.

Thường xuyên rà soát, xem xét, cải tiến để duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung 100% các thủ tục hành chính và đơn giản hóa thủ tục hành chính theo Quyết định công bố của Bộ Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của Cục Hàng không Việt Nam.

100% cán bộ, công chức tham mưu và xử lý hồ sơ công việc qua phần mềm quản lý văn bản điện tử Portal Office; phấn đấu 100% văn bản được ký số và gửi/nhận văn bản liên thông với Bộ Giao thông vận tải, các cơ quan, đơn vị thuộc Cục và các đơn vị có tham gia trên Trục liên thông văn bản của Cục (ngoại trừ văn bản mật theo quy định của Nhà nước).

Hoàn thành 100% chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, đề án quy hoạch và đề án khác theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Tạo môi trường làm việc thân thiện, thuận lợi; cán bộ, công chức luôn có ý thức gương mẫu trong giao tiếp, ứng xử; thực hiện văn hóa công sở; phấn đấu hoàn thành 100% các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Cục trưởng Đinh Việt Thắng yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm truyền đạt mục tiêu chất lượng năm 2021 đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nhằm đảm bảo mọi người đều hiểu và thực hiện; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Mục tiêu chất lượng và phân công trách nhiệm theo dõi, đánh giá tiến độ thực hiện, tổng hợp báo cáo khi có yêu cầu./.