Tiếp tục thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Cục HKVN

Thứ Tư, 27/05/2020 - 13:35 GMT+7

Kể từ khi thành lập cho đến ngày 20 tháng 4 năm 2020, Bộ phận một cửa Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã tiếp nhận 8325 hồ sơ liên quan đến các thủ tục hành chính, trong đó có 01 dịch vụ công trực tuyến.

Nhằm tạo bước chuyển biến căn bản về cải cách thủ tục hành chính, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cơ quan quản lý nhà nước, hạn chế tiêu cực, góp phần nâng cao nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, Cục HKVN đã triển khai thành lập Bộ phận một cửa tại cơ quan Cục HKVN và đã đi vào hoạt động từ ngày 08 tháng 7 năm 2019 đến nay.

Tính từ khi Bộ phận Một cửa thành lập cho đến ngày 20 tháng 4 năm 2020, Bộ phận Một cửa Cục HKVN đã tiếp nhận 8325 hồ sơ liên quan đến các thủ tục hành chính, trong đó có 01 dịch vụ công trực tuyến. Kết quả giải quyết được 7677 thủ tục hành chính (trong đó có 6930 thủ tục hành chính giải quyết trước hạn; đang giải quyết 631 thủ tục hành chính còn hạn và 17 thủ tục hành chính đang tạm dừng để đề nghị tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân bổ sung đầy đủ hồ sơ.

 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác này, Cục HKVN đã đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc có liên quan tập trung tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính, đảm bảo hiệu quả về thời gian xử lý, đúng quy định; tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, bồi dưỡng kỹ năng cho cán bộ, công chức, tuyên tuyền hướng dẫn người dân, doanh nghiệp, tổ chức tham gia khai thác, sử dụng hệ thống. Đảm bảo 100% hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cập nhật, công khai thông tin tiến độ giải quyết hồ sơ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả cải cách hành chính của bộ máy chính quyền.

Thời gian làm việc của Bộ phận một cửa (địa chỉ tại phòng 101- Trụ sở Cục HKVN 119 Nguyễn Sơn, Long Biên, Thành phố Hà Nội) từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, trừ ngày nghỉ theo quy định. Thời gian làm việc trong ngày từ 8h00 đến 12h00 (buổi sáng) và từ 13h30 phút đến 17h00.

Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ bằng các hình thức sau: trực tiếp tại Bộ phận một cửa; thông qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ qua thuê dịch vụ của doanh nghiệp, cá nhân hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật; trực tuyến tại Cổng dịch vụ công Bộ GTVT.

Đối với hồ sơ nhận theo hình thức trực tiếp tại Bộ phận một cửa hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, công chức tiếp nhận hồ sơ hồ sơ tại Bộ phận một cửa kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ, cập nhật vào cơ sở dữ liệu của hệ thống một cửa điện tử của Cục; yêu cầu tổ chức, cá nhân thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính (khoản phí, lệ phí nếu có) theo quy định.

Trường hợp hồ sơ chưa đủ, chưa chính xác theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ sẽ hướng dẫn tổ chức, cá nhân một lần để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.

Trường hợp từ chối tiếp nhận hồ sơ, công chức chưa tiếp nhận hồ sơ phải nêu rõ lý do theo mẫu Phiếu từ chối giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác, hợp lệ theo quy định thì công chức thực hiện ngay việc tiếp nhận hồ sơ và lập Giấy tiếp nhận hồ sơ, hẹn ngày trả kết quả.

Đối với hồ sơ nộp trực tuyến thông qua Cổng dịch vụ công Bộ Giao thông vận tải, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa kiểm tra tính chính xác, đầy đủ của hồ sơ.

Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chính xác hoặc không thuộc thẩm quyền giải quyết theo quy định, công chức tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Một cửa phải gửi thông báo (qua chức năng gửi thư điện tử, gửi tin nhắn đến người dân của Cổng dịch vụ công trực tuyến), nêu rõ lý do, hướng dẫn cụ thể, đầy đủ một lần để tổ chức, cá nhân bổ sung hoàn thiện hồ sơ hoặc gửi đúng đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Trường hợp hồ sơ đầy đủ, chính xác, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ thực hiện ngay việc tiếp nhận và chuyển hồ sơ tới phòng chuyên môn để giải quyết hồ sơ theo quy định.

Mỗi hồ sơ thủ tục hành chính sau khi được tiếp nhận sẽ được cấp một mã số hồ sơ được ghi trong Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả. Tổ chức, cá nhân sử dụng mã hồ sơ để tra cứu tình trạng giải quyết thủ tục hành chính tại Cổng dịch vụ công trực tuyến của Bộ GTVT (https://dichvucong.mt.gov.vn).

Kết quả giải quyết các thủ tục hành chính được gửi trả tương ứng với hình thức tổ chức, cá nhân đã đăng ký.

Văn bản thông báo tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả TTHC; danh mục 36 thủ tục hành chính lĩnh vực hàng không, xem tại đây