Lấy ý kiến Dự thảo TCCS về bản đồ, sơ đồ hàng không

Thứ Sáu, 20/12/2019 - 09:13 GMT+7

Nội dung Dự thảo
Phần 1 của Phụ lục TCCS
Phần 2 của Phụ lục TCCS