TCCS 22: 2018/CHK về đặc tính liên lạc hàng không theo yêu cầu (RCP)

Thứ Sáu, 06/12/2019 - 16:27 GMT+7

TCCS 22: 2018/CHK về đặc tính liên lạc hàng không theo yêu cầu (RCP)