Lấy ý kiến cập nhật xây dựng Kế hoạch hành động giảm phát thải C02 trong hoạt động hàng không dân dụng

Thứ Tư, 09/10/2019 - 08:57 GMT+7

Phiếu khảo sát lấy ý kiến cập nhật xây dựng Kế hoạch hành động giảm phát thải CO2 trong hoạt động hàng không dân dụng