Tài liệu hướng dẫn hồ sơ chấp thuận AOSP của hãng hàng không nước ngoài

Thứ Sáu, 29/09/2017 - 23:04 GMT+7


Luật Hàng không dân dụng Việt Nam.

Law on Civil Aviation of Vietnam 

Law on Civil Aviation of Vietnam No 61/2014/QH13 -21 Nov.2014.

Decree on administration active penalties for civil aviation offences No 162/2018/ND-CP November 30.2018.

Decree on aviation security No 92/2015/ND-CP, 13.October 2015.

Nghị định số 92/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về an ninh hàng không.

Nghị định số 162/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Circular elabortion of Vietnams' aviation security program and aviation security quality control, No 13/2019/TT-BGTVT, Mar 29.2019

Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ GTVT quy định chi tiết Chương trình ANHK và kiểm soát chất lượng ANHK Việt Nam.

Phụ lục 6 ban hành kèm theo Thông tư 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019 của Bộ GTVT.

Quyết định về danh mục vật phẩm nguy hiểm cấm, hạn chế mang theo người, hành lý lên tàu bay.

Công văn số 3730/CHK-ANHK ngày 27/8/2019 hướng dẫn bảo đảm an ninh hàng không đối với hàng hóa, bưu gửi quá cảnh, trung chuyển.

Công văn số 4782/CHK-ANHK ngày 30/10/2019 bổ sung Hướng dãn bảo đảm ANHK đối với hàng hóa, bưu gửi quá cảnh, trung chuyển.

Approval of foreign airlines' ASPs in accordance with the Circular No 13/2019/TT-BGTVT, 4783/CHK-ANHK, 30/10/2019.

Văn bản số 4783/CHK-ANHK ngày 30/10/2019 của Cục HKVN về việc Chấp thuận Chương trình ANHK của hãng hàng không nước ngoài theo Quy định của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29/3/2019.

Appendix 24-Aircraft operator security programme.

Check list forrm 1A -BDG Airlines 2019-10 (For Pax Airlines).

Check list form 2A -BDG Airlines 2019-10 (For all Cargo Airlines)