Bộ quy chế an toàn hàng không / Vietnam Aviation Regulations >>>

Thứ Bảy, 01/07/2017 - 02:07 GMT+7

Bộ quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay năm 2011 và các sửa đổi, bổ sung năm 2016, 2017, 2018. ///Vietnam Aviation Regulations 2011 and its amendments 2016, 2017, 2018.


Quyết định ban hành Bộ Quy chế An toàn lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay hợp nhất năm 2016:     >>>  VARs 2016 Decision
Quyết định ban hành sửa đổi Bộ quy chế An toàn lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay năm 2017:        >>>  VARs 2017 Decision
Quyết định ban hành Bộ quy chế An toàn lĩnh vực tàu bay và khai thác tàu bay tích hợp năm 2017:       >>>   VARs 2017 Incorporated ALL
Thông tư 56/2018/TT-BGTVT về Bộ Quy chế An toàn hàng không                                                         >>>  VAR TT 56/2018/TT-BGTVT
Latest !!!  Thông tư 42/2020/TT-BGTVT về Bộ Quy chế An toàn hàng không                                            >>>  VAR TT 42/2020/TT-BGTVTBộ Quy chế An toàn hàng không
Vietnam Aviation Regulations (VARs) 
Bản tích hợp
Incorporated
English Version
Phần 1 Các Chính sách, Thủ tục và Định nghĩa
Part 1 General Policies, Procedures and Definitions

Tải về P1Download P1
Phần 2  Đăng ký quốc tịch tàu bay
Part 2 Nationality Registration of Aircraft
Tải về P2
Download P2
Phần 3 Cấp giấy phép lần đầu với tàu bay và khai thác tàu bay
Part 3 Aircraft and Component Original Certification

Tải về P3
Download P3
Phần 4 Duy trì tiêu chuẩn đủ điều kiện bay của tàu bay
Part 4 Continuing Airworthiness of Aircraft
Tải về P4
Download P4
Phần 5 Phê chuẩn tổ chức bảo dưỡng tàu bay
Part 5 Approved Aircraft Maintenance Organization
Tải về P5
Download P5
Phần 6:  Quy định về phương tiện và thiết bị của tàu bay 
Part 6: Required Instruments and Equipment

Tải về P6
Download P6
Phần 7 Giấy phép nhân viên hàng không
Part 7 Aviation Personnel License

Tải về P7
Download P7
Phần 8 Giấy chứng nhận sức khỏe
Part 8 Aviation Medical Certification 

Tải về P8
Download P8
Phần 9 Phê chuẩn tổ chức huấn luyện hàng không            
Part 9 Approved Training Organization
Tải về P9
Download P9
Phần 10 Khai thác tàu bay
Part 10 Operation of Aircraft

Tải về P10
Download P10
Phần 11 Công việc trên khôngTải về P11
Phần 12 Phê chuẩn và giám sát người khai thác tàu bay
Part 12: Air Operator Certification and Administration
Tải về P12
Download P12
Phần 13 Các yêu cầu bổ sung đối với việc chuyên chở hành khách đối với tàu bay có số lượng từ 20 hành khách trở lên
Part 13 Addtional Passenger Carrying Requirements for Aircraft having 20 or more passengers
Tải về P13
Download P13
Part 14 Các yêu cầu về trình độ đối với nhân viên hàng không của người khai thác tàu bay có AOC
Part 14: Qualification Requirements for Aviation Personnel of AOC Operator
Tải về P14
Download P14
Phần 15: Quản lý mệt mỏi
Part 15: Fatigue Management 
Tải về P15
Download P15
Phần 16: Kiểm soát khai thác của người khai thác có AOC
Part 16: AOC Operational Control

Tải về P16
Download P16
Phần 17 Trọng tải, cân bằng và tính năng tàu bay của người có AOC
Part 17 AOC Mass, Balance and Performance

Tải về P17
Download P17
Phần 18 Vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường hàng không
Part 18 Transportation of Dangerous Goods by Air

Tải về P18
 Download P18
Phần 19:  Báo cáo và điều tra tai nạn, sự cố tàu bay
Part 19: Aircraft Accident and Incident Reporting and Investigation Requirements 

Tải về P19
 Download P19
Phần 20: Cấp, công nhận, gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện bay
Part 20: Issuance, Recognition, Renewal of the Certificate of Airworthiness

Tải về P20
 Download P20
Phần 21 Cấp giấy chứng nhận cho tàu bay và các sản phẩm của tàu bay
Part 21 Issuance of Certificate for Aircraft and Products, Equipments of Aircraft

Tải về P21
 Download P21
Phần 22 Giám sát người khai thác tàu bay nước ngoài
Part 22 Monitoring Foreign Aircraft Operators
Tải về P22
Download P22
Phần 23: Máy bay động cơ tua bin phản lực và máy bay thân rộng trong hoạt động hàng không chung
Part 23: General Aviation: Corporate Operators, Turbojet and Large Aircraft

Tải về P23
Download P23