Chỉ thị của Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam về việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách là người khuyết tật

Thứ Sáu, 25/09/2015 - 09:33 GMT+7

Nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ hành khách khuyết tật tham gia giao thông Hàng không, ngày 06 tháng 04 năm 2015, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành Chỉ thị số 1630/CT – CHK về việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách là người khuyết tật.Chỉ thị yêu cầu các cơ quan, đơn vị trong Ngành nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung công việc, cụ thể như sau:
1. Các Hãng hàng không Việt Nam:
- Tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ vận chuyển, đưa ra các quy trình cụ thể, rõ ràng nhằm phục vụ tốt nhất yêu cầu đi lại của hành khách là người khuyết tật và loại bỏ các quy trình, thủ tục phiền hà phù hợp với các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan (Luật người khuyết tật năm 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật người khuyết tật, Thông tư số 39/2012/TT-BGTVT ngày 24/09/2012 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn thực hiện quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kết cấu hạ tầng giao thông, công cụ hỗ trợ và chính sách ưu tiên người khuyết tật khi tham gia giao thông, Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT ngày 29/08/2014 của Bộ Giao thông vận tải quy định chất lượng dịch vụ hành khách tại cảng Hàng không, sân bay…) báo cáo Cục Hàng không Việt Nam trước ngày 13/04/2015.
- Trong thời gian tiến hành rà soát, sửa đổi điều lệ vận chuyển; các Hãng Hàng không có trách nhiệm bố trí thiết bị, công cụ và nhân viên để trợ giúp hành khách khuyết tật lên/xuống tàu bày thuận tiện, theo đúng quy định tại khoản 3, điều 5, Thông tư 39/2012/TT-BGTVT.
2. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam
- Triển khai thực hiên nghiêm túc Quy chế chủ trì điều phối hoạt động tại Cảng Hàng không, sân bay của Giám đốc Cảng hàng không sân bay (Ban hành kèm theo Quyết định số 499/QĐ - BGTVT ngày 04/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) trong đó chủ động, tích cực triển khai nhiệm vụ của Giám đốc Cảng Hàng không trong việc “Chủ trì, giải quyết những khiếu nại của hành khách liên quan đến dịch vụ cung cấp tại Cảng Hàng không, sân bay” và trách nhiệm “yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ giải quyết những khiếu nại của khách hàng”, đặc biệt đối với hành khách là người khuyết tật.
- Xây dựng lộ trình bổ sung xe nâng hành khách sử dụng xe lăn lên tàu bay tại các Cảng Hàng không, sân bay hiện chưa có xe nâng theo đúng quy định tại khoản 3, điều 10, Thông tư số 36/2014/TT-BGTVT, báo cáo Cục HKVN trước ngày 13/04/2015.
- Ban hành văn bản yêu cầu cán bộ, công nhân viên làm nhiệm vụ phục vụ hành khách tại Cảng Hàng không, sân bay chủ động cung cấp thông tin về đường dây nóng của Cảng Hàng không, sân bay cho hành khách sử dụng dịch vụ; rà soát, bố trí vị trí đặt thông báo đường dây nóng phù hợp, thuận tiện cho hành khách liên hệ, phản ánh, kiến nghị.
3. Các Cảng vụ Hàng không
- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ chất lượng dịch vụ hàng không và phi hàng không tại các Cảng Hàng không, sân bay, đặc biệt là chất lượng dịch vụ cung cấp cho hành khách là người khuyết tật.
- Chủ động, kịp thời phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan giải quyết các kiến nghị, đề xuất, khiếu nại của hành khách. 
4. Các cơ quan, đơn vị trong Ngành       
Nghiêm túc triển khai, quán triệt tới toàn thể cán bộ, công nhân viên trong việc thực hiện văn hóa ứng xử với hành khách sử dụng dịch vụ theo phương châm “4 xin” và  “4 luôn” của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải./.