Dự án Xây dựng đài kiểm soát không lưu Cát Bi

Thứ Ba, 26/08/2014 - 16:08 GMT+7

Tên dự án : Xây dựng đài kiểm soát không lưu Cát Bi. Địa điểm đầu tư: CHKQT Cát Bi

1.Tên dự án : Xây dựng đài kiểm soát không lưu Cát Bi
2.Địa điểm đầu tư: CHKQT Cát Bi
3.Mục tiêu chính: xây dựng đài kiểm soát không lưu cao 39 m.
4.Loại/Nhóm Dự án: Dự án nhóm B
5.Thời gian thực hiện: 2014-2015
6.Kinh phí đầu tư: 78,908 triệu
7.Nguồn vốn: Đầu tư phát triển