Dự án “Đầu tư các thiết bị giải mã, thiết bị ghi tham số bay và ghi âm buồng lái”

Thứ Ba, 01/07/2014 - 15:21 GMT+7

Dự án : Đầu tư các thiết bị giải mã, thiết bị ghi tham số bay và ghi âm buồng lái theo Quyết định số 2981/QĐ-BGTVT ngày 13/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải

1. Tên dự án : Đầu tư các thiết bị giải mã, thiết bị ghi tham số bay và ghi âm buồng lái
2. Quyết định của cấp có thẩm quyền: Quyết định số 2981/QĐ-BGTVT ngày 13/10/2010 của Bộ Giao thông vận tải
3. Chủ đầu tư: Tổng Công ty CHK Việt Nam
4. Nội dung, quy mô đầu tư:
  + Hệ thống đọc thiết bị ghi tham số bay và ghi âm buồng lái.
  + Hệ thống đọc phần mềm giải mã, phân tích các tham số từ thiết bị ghi tham số bay và ghi âm buồng lái.
  + Các trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác điều tra sự cố, tai nạn tàu bay tại phòng giải mã và tại hiện trường