Dự án Xây dựng cơ sở kiểm soát tiếp cận Đà Nẵng

Thứ Ba, 26/08/2014 - 16:06 GMT+7

Tên dự án : Xây dựng cơ sở kiểm soát tiếp cận Đà Nẵng.Địa điểm đầu tư: Trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân Đà Nẵng

1.Tên dự án : Xây dựng cơ sở kiểm soát tiếp cận Đà Nẵng
2.Địa điểm đầu tư: Trung tâm kiểm soát tiếp cận tại sân Đà Nẵng
3.Mục tiêu chính: Xây dựng mới công trình phục vụ công tác kiểm soát tiếp cận
4.Loại/Nhóm Dự án: Dự án nhóm B
5.Thời gian thực hiện: 2014 -2016
6.Kinh phí đầu tư: 310,757 triệu
7.Nguồn vốn: Đầu tư phát triển + vay