Lấy ý kiến 05 Dự thảo Hướng dẫn các nội dung liên quan đến thiết kế, khai thác sân bay

Thứ Năm, 07/09/2023 - 16:32 GMT+7

Nội dung chi tiết 05 Dự thảo hướng dẫn các nội dung liên quan đến thiết kế, khai thác sân bay.