Chương trình an ninh hàng không Cảng hàng không Côn Đảo

Thứ Năm, 26/08/2021 - 15:20 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) vừa phê duyệt Chương trình an ninh hàng không của Cảng hàng không Côn Đảo.

Theo đó, các thông số về kết cấu hạ tầng, lưu lượng hành khách, công suất khai thác, danh sách các đơn vị cung cấp dịch vụ và các hãng hàng không hoạt động khai thác tại Cảng trong Chương trình an ninh hàng không này có giá trị tham khảo tại thời điểm phê duyệt để xác lập định mức quân số lực lượng kiểm soát an ninh hàng không, thiết bị an ninh hàng không và phương án kiểm soát an ninh hàng không các khu vực của Cảng hàng không Côn Đảo.

Cục HKVN yêu cầu Cảng hàng không Côn Đảo có trách nhiệm cung cấp nội dung liên quan đến các cơ quan, đơn vị theo danh mục phân phối tài liệu trong Chương trình an ninh hàng không; đảm bảo đủ nguồn lực và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trong Chương trình an ninh hàng không. Đối với các nội dung chưa đáp ứng tiêu chuẩn, quy định pháp luật, Cục HKVN yêu cầu Cảng thực hiện theo lộ trình thời gian trong Phụ lục kèm theo Quyết định phê duyệt Chương trình an ninh hàng không của Cảng.Hàng năm, trước ngày 15 tháng 12, Cục HKVN giao Cảng hàng không Côn Đảo có trách nhiệm rà soát, đánh giá sự phù hợp của Chương trình an ninh hàng không đối với thực tế hoạt động của Cảng để kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung Chương trình nếu thấy cần thiết. Trường hợp có sự thay đổi điều kiện khai thác, tăng, giảm lưu lượng hành khách và các thay đổi khác ảnh hưởng đến phương án kiểm soát an ninh hàng không, Cảng phải kịp thời đánh giá, đề xuất Cục HKVN xem xét, sửa đổi bổ sung Chương trình.

Cục HKVN cũng giao Cảng vụ hàng không miền Nam tổ chức giám sát việc thực hiện Chương trình an ninh hàng không của Cảng hàng không Côn Đảo; chỉ đạo, giao nhiệm vụ cho Giám sát viên an ninh hàng không giám sát việc thực hiện Chương trình an ninh hàng không, định kỳ 6 tháng đánh giá hiệu quả của Chương trình và báo cáo Cục HKVN./.