Kết quả thực hiện cắt giảm điều kiện kinh doanh của Cục Hàng không Việt Nam

Thứ Sáu, 18/06/2021 - 08:01 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã triển khai rà soát, xây dựng phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý của Cục.

Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 -2025, Cục Hàng không Việt Nam (HKVN) đã triển khai rà soát, xây dựng phương án cắt giảm đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý năm 2020.


Theo đó, Cục HKVN đã triển khai thành lập Tổ công tác, ban hành Kế hoạch công tác hàng năm; thực hiện việc thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu các quy định hiện có hiệu lực liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Cục; xây dựng phương án đơn giản hóa, cắt giảm, điều kiện đầu tư kinh doanh đồng thời thực hiện đối thoại, tham vấn, tiếp nhận, thu thập, ý kiến của một số đơn vị, doanh nghiệp trong ngành, các đối tượng tuân thủ về quy định không còn phù hợp, là rào cản, gây khó khăn đối với hoạt động kinh doanh.


Đến nay, một số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trong phương án đã được cắt giảm, đơn giản hóa.


Trong năm 2020 Cục HKVN đã triển khai 02 thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng được đơn giản hóa thành phần hồ sơ, số lượng hồ sơ phải nộp cho doanh nghiệp tại Thông tư số 41/2020/TT-BGTVT ngày 31/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2019/TT-BGTVT ngày 29 tháng 3 năm 2019 quy định chi tiết Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam.


Đối với năm 2021, Cục HKVN đã hoàn thành công tác rà soát thống kê, cập nhật đầy đủ dữ liệu các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản đang hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 31 tháng 5 năm 2020 (gồm: thủ tục hành chính; yêu cầu,điều kiện kinh doanh; chế độ báo cáo; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; kiểm tra chuyên ngành) và tính chi phí tuânthủ các quyđịnh nàytrên Phầnmềm (https://nq68.baocaochinhphu.gov.vn)Kết quả rà soát này đã được cập nhật đầy đủ trên hệ thống phần mềm và tại văn bản số 2303/CHK-PCHTQT ngày 01/06/2021. Tổng số quy định liên quan đến HKDD lĩnh vực hàng không dân dụng là 35/125 quy định (trong đó: 23 điều kiện kinh doanh, 102 thủ tục hành chính). Tổng số quy định liên quan đến HĐKD dự kiến cắt giảm, đơn giản: 35/15 (trong đó: 2 điều kiện kinh doanh, 33 thủ tục hành chính) đạt 28%.Tổng số CPTT quy định liên quan đến HĐKD dự kiến tiết kiệm là 2.115.269.108 VNĐ/năm./.

(Pháp chế Hợp tác quốc tế)