Tiêu chuẩn cơ sở TCCS 27:2020/CHK "Tiêu chuẩn về dịch vụ không lưu hàng không"

Thứ Hai, 13/07/2020 - 08:09 GMT+7

Phần 1-TCCS 27:2020/CHK
Phần 2-TCCS 27:2020/CHK
Phần 3- TCCS 27:2020/CHK