Mời đóng góp ý kiến dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ quy chế An toàn hàng không Năm 2017

Thứ Tư, 08/03/2017 - 09:56 GMT+7

Bộ quy chế An toàn hàng không năm 2011 và 2016 đã được ban hành. Tuy nhiên, nhằm đáp ứng đầy đủ các cập nhật các tiêu chuẩn khuyến cáo thực hành của trong các phụ ước ICAO, Cục Hàng không Việt Nam hoàn thành dự thảo và đề nghị các đơn vị cho ý kiến đối với các sửa đổi , bổ sung cho năm 2017.

 
Đề nghị các tổ chức, cá nhân cho ý kiến đối với dự thảo một số nội dung sửa đổi VARs 2017 dưới đây và gửi về địa chỉ phòng Tiêu chuẩn An toàn bay
qua địa chỉ email dưới đây: viettvcaav@gmail.com

Dự thảo sửa đổi, bổ sung các định nghĩa Phần 1:     VARs Part 1 Amendment 2017

Dự thảo Phần 3:     VARs Part 3 Amendment 2017

Dự thảo sửa đổi, bổ sung các Điều Phần 6: VARs Part 6 Amendment 2017

Dự thảo sửa đổi, bổ sung các Điều Phần 10:  VARs Part 10 Amendment 2017

Dự thảo sửa đổi, bổ sung các Điều Phần 12:  VARs Part 12 Amendment 2017