Thông tin liên quan đến quản lý, sử dụng, cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay

Thứ Ba, 27/12/2016 - 09:45 GMT+7

Cục Hàng không Việt Nam đã ban hành một số văn bản quy định đến quản lý, sử dụng, cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay.

Thực hiện Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT ngày 01 tháng 02 năm 2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về Chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không về Hệ thống thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không, Cục Hàng không Việt Nam có thẩm quyền như sau: 
i) Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn tại một cảng hàng không, sân bay cho các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội cấp Trung ương và các cơ quan, tổ chức nước ngoài; 
ii) Cấp thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn tại nhiều cảng hàng không, sân bay thuộc quyền quản lý của các Cảng vụ hàng không khác nhau cho tất cả các đối tượng sau:
 a) Cán bộ, nhân viên có hợp đồng không xác định thời hạn của các hãng hàng không, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hàng không, phi hàng không tại cảng hàng không, sân bay; 
b) Nhân viên của doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh du lịch; doanh nghiệp giao nhận hàng hóa, bưu gửi bằng đường hàng không và doanh nghiệp thực hiện khảo sát, thi công, sửa chữa, bảo dưỡng công trình tại cảng hàng không, sân bay; 
c) Cán bộ, nhân viên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, xã hội cấp Trung ương và địa phương; d) Người của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam; 
đ) Người điều khiển phương tiện hoạt động thường xuyên tại khu vực hạn chế của sân bay nhưng không được Cảng vụ hàng không cấp biển kiểm soát an ninh. 
Để tạo thuận lợi cho việc tra cứu và hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn, Cục Hàng không Việt Nam xin trích các nội dung của Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT và các văn bản hướng dẫn về vấn đề này. Nội dung bao gồm: 
1 – Danh mục (check-list) hồ sơ đề nghị cấp Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn. 
2 – Mẫu tờ khai cá nhân đề nghị cấp Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (theo Phụ lục VII Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT).
 3 – Nội dung các quy định về Thẻ kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay có giá trị sử dụng dài hạn (trích từ Thông tư số 01/2016/TT-BGTVT).
 4 – Ký hiệu các cảng hàng không in trên Thẻ, ký hiệu các khu vực hạn chế in trên Thẻ và trích dẫn quy định sử dụng Thẻ. 

Nội dung các quy định có liên quan xem tại đây.
                                                                                                                                                      Phòng An ninh